Политика за лични данни

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата политика за поверителност регламентира отношенията между „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“, като администратор на лични данни и физическите лица, субекти на лични данни, с които организацията влиза в пряк контакт при упражняване на дейността си.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

 1. „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ” е администратор на лични данни.
 2. Данни за вписване в регистри: БУЛСТАТ 000670805
 3. Седалище и адрес на управление: Република България, град София, 1000, бул.„Дондуков” 30,
 4. Представител: Акад. проф. Пламен Карталов – Директор
 5. Данни за кореспонденция:
 1. Длъжностно лице/служител по защита на личните данни:
 1. Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg

ПОНЯТИЯ

 1. „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 2. „Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез данните, които предоставя.
 3.  „Администратор на лични данни“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва обработката на лични данни и определя целите и средствата за това обработване.

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ” обработва лични данни на основание:
 • изричното съгласие на субекта винаги, когато такова е дадено, както и
 1. изрично съгласие за предоставяне на лични данни се смята и всяко активно поведение, с което субектът предоставя личните си данни, след като е бил надлежно запознат с Политиката за поверителност на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”.
 • когато обработката е необходима за изпълнения на задълженията по сключени договори, включително предприемане на стъпки за сключването им,
 • спазване на задълженията си, установени със закон.
 1. Извън горепосочените основания, „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ” може да обработва лични данни за защита легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субектите на лични данни.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 1. „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ” събира и обработва лични данни, когато субектът на лични данни ги предостави доброволно:
 • при регистрация на уеб страницата на организация, намираща се на домейн https://www.operasofia.bg;
 • при закупуване на билет от билетния център на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ или при закупуване на абонамент;
 • при обаждане на Кол център за информация и резервации или при обаждане до Централа;
 • при попълване на анкетни карти;
 • за издаване на карти за достъп до библиотека;
 • при участие в промоции и игри,
 • при сключване на договори,
 • при използване на други услуги,
 • в хипотезите, изрично посочени в закон.
 1. В случаите, когато обработването се основава на съгласие, субектът на данните дава изричното си, свободно и информирано съгласие за тяхната конкретна обработка чрез отбелязване в съответните полета на предоставения хартиен или електронен формуляр.
 • Това съгласие може да бъде оттеглено във всеки един момент,  чрез отправяне на писмено заявление до „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“, което може да бъде изпратено на традиционен или електронен носител, включително чрез формата за контакт, достъпна на уеб страницата на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“.
 • Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на предшестваща обработка.
 • При оттегляне на съгласието за обработка на данни, някои от услугите, които „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ предоставя, могат да станат недостъпни, например достъп до създаден профил на уеб страницата на организацията или невъзможност за изпращане на информационни съобщения.
 1. Отговорността за пълнота и коректност на данните се носи от субекта, който ги предоставя.
 • Когато установи несъответствие, субектът на данни може и следва да заяви отстраняването му.
 1. Тези лични данни могат да съдържат:
 • Данни за идентификация на субекта: имена, дата на раждане, възраст, пол, образование, националност, данни за местоживеене или настоящ адрес;
 • Данни за контакт: например електронен адрес, телефонен номер, адрес за контакт.
 • Данни за плащане, когато това става чрез ePay, дебитна/кредитна карта или по банков път, като номер на електронна сметка в ePay, номер на дебитна/кредитна карта, IBAN на банкова сметка.
 1. Данните се съхраняват само доколкото е необходимо за извършване на заявената услуга. За сигурността на обработването им гарантира администраторът.
 2. Лични данни се събират и чрез система за видеонаблюдение, с цел осигуряване сигурност на сградата на СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ, както и защита правата и интересите на всички субекти, намиращи се в сградата или в нейния непосредствен периметър, доколкото не се увреждат права и интереси на субектите на лични данни.
 • В сградата на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ са разположени технически средства (камери) за видеонаблюдение, което се осъществява както през деня, така и през нощта, като в обхватът им освен вътрешните помещения, попадат и публично достъпни места в непосредствения периметър на сградата.
 1. Когато субект на лични данни достъпва услугите на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ чрез уеб страницата на домейн https://www.operasofia.bg, това е обвързано с обмяна на информация, с цел ефективното им функциониране и предоставяне. Тази обмяна става автоматично и е обвързана със създаване на сървърни регистрационни файлове и използването на онлайн идентификатори, като част от тази информация може да съдържа лични данни, за които „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“  гарантира, че няма да бъдат използвани за други цели, несъвместими с първоначално посочените в тази Политика за поверителност.
 • Такъв тип данни са и т.нар. „бисквитки“. Политиката на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ относно бисквитките е достъпна тук \link\.
 1. Билети за събития на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ могат да се разпространяват и от други доставчици (като например EVENTIM), които се явяват самостоятелни администратори на лични данни със собствени политиката за поверителност и не са обвързани от настоящата. Отговорност на субекта на лични данни е да се информира за тях.

СРОК НА ОБРАБОТКА И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 1. Данни се обработват дотогава, докогато са необходими за изпълнение на предоставяна услуга и доколкото е съответно на целите, за които са събрани.
 • „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ прави ежегодна инвентаризация, при която всяка информация, която е изчерпала предназначението си (основание и цел за обработване), се унищожава.
 1. Данните от видеонаблюдението се съхраняват за срок от един месец, след което автоматично се изтриват.
 2. Субект на лични данни може да поиска ограничаване обработката на лични данни или тяхното заличаване по всяко време, като има предвид възможното отражение на това действие върху предоставяните услуги.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

 1. „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ събира, обработва и съхранява лични данни с цел да идентифицира субектите на лични данни, когато същите за заявили някои от предлаганите от „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ продукти или услуги, както и:
 • За осъществяване на контакт с лицата, в случай на промяна на спектакъл;
 • За осъществяване на обратна връзка за впечатленията на посетителите;
 • За изпращане на периодична информация за актуални събития, специални предложения и др., когато това е заявено от субекта;
 • Във връзка с маркетингови проучвания и кампании;
 • Когато закон или друг нормативен акт установява такова задължение.
 1. „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ събира, обработва и съхранява информация за целите на архивирането и статистиката, както и опазване на културно-историческото наследство.
 2. Видеонаблюдението в обекта се осъществява с цел осигуряване сигурността на сградата на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“, както и личната сигурност на всеки, пребиваващ в нея и в периметърa непосредствено около нея.

РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ

 1. „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ допуска разкриване на данни на трети лица при:
 • Писмено искане на субекта на лични данни (право на преносимост на данните);
 • Изискване на закона или органи на държавната власт;
 1. Извън горепосочените случай, „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ допуска разкриване и в извънредни ситуации, когато това е необходимо за защита на жизненоважен интерес на субекта или друго лице.
 2. „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ споделя информацията с лица, обработващи лични данни въз основа на писмено споразумение с организацията, катo, inter alia, поддържащи софтуерните активи специалисти, фирми за организиране на видеонаблюдение и охрана и др.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Извън правата, посочени в по-горните точки:
 • Лицето има право да получи от администратора информация дали и кои негови лични данни се обработват, както и целите и срока за това обработване.
 • Лицето има право да поиска ограничение на обработката на личните му данни или да възрази срещу неправомерна обработка. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани („право да бъдеш забравен“).
 1. Субектите упражняват правата си чрез отправяне на писмено заявление до „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“, което може да бъде изпратено на традиционен или електронен носител, включително чрез формата за контакт, достъпна на уеб страницата на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“.
 2. При необходимост, субектът на данни има право да подаде жалба до администратора или надзорния орган.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

 1. „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.
 2. В съответствие със законодателството и добрите практики „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ взима всички подходящи технически и организационни мерки за овладяване на риска от неправомерна дейности, като поема грижата за сигурността на предоставената информация, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
 3. При всяко нарушение на сигурността „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ незабавно взима мерки за ограничаване на неблагоприятните последици, уведомява субекта на данни, както и надзорния орган.
 4. От своя страна субектът на лични данни също следва да предприеме подходящи мерки, за да се защити от посегателство.
 • Потребителят има задължение да държи в тайна потребителското име и паролата си. Всяко изявление, направено чрез потребителският профил на потребителя, ще се счита за валидно електронно изявление, на което той е титуляр.

 

ПРОМЯНА В ПОЛИТИКАТА

 1. В съзвучие с принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ ви предоставя пълна и навременна информация за събирането, обработването и съхранението на личните данни.
 2. Всяка промяна в настоящата Политика за поверителност ще бъде публикувана на уеб сайта на „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ своевременно и без забавяне.
 3. Правата на субектите на данни не могат да бъдат ограничавани без изричното им съгласие.

             

                                                 УТВЪРДИЛ:

                                                  Директор: Акад. проф. Пламен Карталов