Общи условия

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

 1. Настоящите общи условия (ОУ) се прилагат по отношение на осъществяваната от Софийската опера и балет (наричана за краткост по-долу „ОПЕРАТА“) дейност в областта на сценичните изкуства като уреждат реда, начина и условията за покупката и ползването на билети за спектаклите (опера, балет, мюзикъл, концерти, детски и др.) от програмата на ОПЕРАТА, правилата за поведение на зрителите по време на спектаклите, ползването на сайта www.operasofia.bg и неговите услуги, и други общи разпоредби.
 2. Настоящите ОУ влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на ОПЕРАТА www.operasofia.bg и се поставят на видно място в сградата на ОПЕРАТА. Със закупуването на билет притежателят му се съгласява с настоящите ОУ и се задължава да ги спазва.
 3. ОПЕРАТА си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да променя ОУ като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените такива на сайта на ОПЕРАТА.
 4. Преди да резервират или закупят билет за спектакъл, лицата следва сами да проверят и да се запознаят с настоящите ОУ.

ІІ. БИЛЕТИ

 1. (1) Билет за спектакъл от програмата на ОПЕРАТА може да се закупи от:
 2. билетна каса на ОПЕРАТА срещу издаване на касов бон (адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1) и други каси.
 3. онлайн на www.operasofia.bg като подробни инструкции за закупуване може да прочетете тук: https://www.operasofia.bg/bileti/onlain-bileti. Инструкциите са неразделна част от настоящите ОУ.
 4. упълномощени от ОПЕРАТА разпространителски мрежи (като Eventim, EasyPay и др.);
 5. оторизирани дистрибутори.  

(2) За спектакли на ОПЕРАТА, излъчвани или разпространявани чрез онлайн платформи за аудио или аудио-визуално съдържание, които са достъпни чрез заплащане на цена за достъп до съответната платформа, се прилагат правилата и условията, установени от доставчика на тази платформа.

 1. Желаещите лица могат да резервират билети на телефона за информация и резервации, обявен на сайта на ОПЕРАТА като заплащането им следва да бъде осъществено на билетна каса или по банков път, в срок от 72 (седемдесет и два) часа от часа и минутата на резервацията, но не по-късно от 1 (една) седмица преди спектакъла. За групови посещения (от 10 и над 10 човека) резервиране по телефона се допуска след потвърждение от ОПЕРАТА.
 2. Билетът съдържа най-малко следната информация – име на спектакъла, дата, място на провеждане, начален час, избраните от зрителя ред и място, цена на билета.
 3. След като на каса на ОПЕРАТА зрителят направи своя избор за спектакъл, брой билети и места, касиерите ще му предоставят възможност да провери дали тези обстоятелства са правилно отразени, като обърнат към него екрана, който съдържа данни за заявката за билет/и. В случай че зрителят има възражения относно правилното отразяване на тези данни, следва да ги направи пред касиера незабавно. Плащанията на билетната каса се осъществяват в брой и/или чрез ПОС терминалза приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти. 
 4. В случай че зрителят закупи билети извън каса на ОПЕРАТА, следва сам да провери внимателно данните за избора на спектакъл – наименование, цена, дата, час, място, ред.
 5. (1) Покупката на билет осигурява на притежателя му правото да бъде зрител на спектакъл от програмата на ОПЕРАТА, за който се отнася билетът.,.

(2) В случаите, когато билетът се закупува онлайн от сайта на ОПЕРАТА, купувачът следва да отметне на указаното място чек бокс (check box), че се е запознал и приема настоящите ОУ, включително инструкциите за закупуване на онлайн билети, за да продължи процедурата по закупуване на билет.

 1. (1) Билетът важи единствено за заглавието и датата, изписани на него.

(2) Билетът се представя за проверка преди спектакъла в оригинал (ведно с касов бон, когато е закупен от билетна каса) и с ненарушени цялост и външен вид.

(3) Когато зрителят е закупил билет чрез сайта на ОПЕРАТА, влизането се осъществява с разпечатан електронен билет с баркод, който се сканира на входа. Баркодът може да се сканира и от eкрана на мобилно устройство.

 1. След извършване на покупката притежател на билет няма право да върне билет, както и да претендира възстановяване на платената за същия сума освен в изрично предвидените в настоящите ОУ случаи.
 2. При закупуване на билет на каса на ОПЕРАТА лицето може да остави данни за контакт с него. Чрез посочените контакти лицето ще бъде своевременно уведомено в случай на промяна на началния час или отмяна на спектакъл от програмата на ОПЕРАТА. В случай че лицето не предостави контакт за обратна връзка, ОПЕРАТА няма да може да го информира за настъпила промяна.
 3. Притежателят на билет е длъжен да го пази от момента на закупуването му до края на спектакъла, за който същият се отнася, и напускането на залата или другите места, където се поставят спектаклите на ОПЕРАТА.
 4. За загубен, откраднат, повреден или забравен билет ОПЕРАТА не издава дубликати и не възстановява пари.
 5. Спектаклите се провеждат на посоченото на билета място, освен ако изрично не е обявено след закупуването му в рекламните материали и/или на сайта на ОПЕРАТА друго място на провеждане.
 6. ОПЕРАТА си запазва правото да прави промени в съставите и програмата на спектаклите без предварително уведомяване на публиката.
 7. Зрителите следва да пристигнат в ОПЕРАТА 30 минути преди указания на билета начален час на спектакъла, да заемат мястото си в залата или местата, където се поставят спектаклите на ОПЕРАТА, поне 15 минути преди началото, както и навреме за второ/трето действие след антракта.
 8. Служителите на ОПЕРАТА имат право да откажат достъп до залата или другите места, където се поставят спектаклите на ОПЕРАТА, и до спектакъла на лице без билет за съответния спектакъл, както и на лице, което представя повреден, скъсан, нечетлив или манипулиран по какъвто и да е начин билет.
 9. (1) Закъснелите зрители, както и зрителите, които желаят да се върнат, след като са излезли по време на спектакъла, по каквото и да е причина, се настаняват на трети балкон до първия антракт, ако има свободни места. За спектакли на открита сцена закъснелите зрители се допускат до местата си след първия антракт. За закъснели се считат зрителите, които са пристигнали и желаят да заемат местата си след посочените в т. 18 часови интервали.

(2) При напускане на залата или местата, където се поставят спектаклите на ОПЕРАТА, по време на спектакъл, връщането обратно става само срещу показване на билета при условията на предходните точки. В случай че зрител напусне залата или местата, където се поставят спектаклите на ОПЕРАТА, преди края на спектакъла, за който има закупен билет, и не се върне, ОПЕРАТА не дължи възстановяване на каквато и да е част от цената на билета или друго обезщетение.

 1. (1) Връщане на билет или замяната му за друг спектакъл не се допуска, освен в случаите, при които той не се е състоял, бил е отменен или прекъснат по време на изпълнението му по причини, за които ОПЕРАТА отговаря. За такива причини не се считат непредвидими или непредотвратими обстоятелства като непреодолима сила, случайно деяние, действия на трети лица, обявяване на война, извънредно или сходно на него положение, държавен преврат, природни бедствия, аварии, епидемии, влошаване на метеорологични условия при спектакли на открито, включително преместването им поради това на друга дата и/или място, заболяване на артисти, технически неизправности като прекъсване на електроснабдяване или топлоснабдяване и други обстоятелства от извънреден характер. В случаите на предходното изречение, ОПЕРАТА може с нарочно съобщение да даде указания относно поставяне на спектакъла на друга дата, сцена и/или замяната/презаверяването на издадените билети. За избягване на всякакви спорове, спектакъл се счита за състоял се, ако е изпълнен до средата на първо действие.

(2) При спектакли, провеждани на открита сцена, които не са се състояли поради отмяната, прекъсването им или са започнали със закъснение заради влошаване на атмосферните условия, ОПЕРАТА си запазва правото да ги премести на закрита сцена, ако това е възможно според обстоятелствата или за друга дата и/или място, без да дължи връщане на закупените билети или друго обезщетение, като в тези случаи се прилага предходната алинея, освен ако в нарочно съобщение ОПЕРАТА не е обявила друго.

 1. (1) В случай че спектакълът не се е състоял, бил е отменен или прекъснат по вина на ОПЕРАТА, притежателят на билет, има право да избира между:

1. възстановяване стойността на билета срещу връщането му (ведно с касовия бон) на билетната каса, с писмо с обратна разписка или чрез лицензиран куриер за сметка на притежателя му, в срок до 10 (десет) дни от датата на несъстоялия се, отменения или прекъснат спектакъл, освен ако ОПЕРАТА в нарочно съобщение не е указала друго.

2. презаверяване на билета за същия или друг предстоящ спектакъл от програмата за сезона на ОПЕРАТА в срок до 10 (десет) дни от датата на несъстоялия се, отменения или прекъснат спектакъл, като неизползваният билет в оригинал заедно с касовия бон задължително се представя на билетната каса или с писмо с обратна разписка, или чрез лицензиран куриер, освен ако ОПЕРАТА в нарочно съобщение не е указала друго. При избор на билет с по-висока цена, се доплаща разликата в стойността му. Разходите за представяне на неизползвания билет и получаването на презаверения билет са за сметка на притежателя на билета. Тази хипотеза се прилага и когато спектакълът е бил последен за сезона.

 1. Издаване на ваучер на стойността на върнатия билет, който може да бъде използван единствено срещу билет за спектакъл по избор от програмата на ОПЕРАТА. Настоящата точка се прилага и в случаите по т. 21, ал. 1, изр. трето, както и при закупуване на ваучери за подарък, освен ако ОПЕРАТА не е указала друго в нарочно съобщение. Валидността на ваучера е за срок от 6 (шест) месеца от датата на издаването му.

3.1. Ваучерът може да бъде получен съгласно сроковете и условия, посочени от ОПЕРАТА в нарочно съобщение за отменения спектакъл или група спектакли, публикувано на сайта на ОПЕРАТА, по един от следните начини:

- на билетна каса,

- по e-mail (когато билетът е закупен от сайта);

- с писмо с обратна разписка;

- чрез лицензиран куриер;

3.2. ваучер не може да бъде заменен за неговата левова равностойност като стойността на ваучера не може да бъде по-малка от стойността на вече закупения билет. В случай, че лицето желае ваучер на по-висока стойност, ОПЕРАТА издава такъв след доплащане на съответната по-висока стойност. Разходите за връщане на неизползвания билет и получаването на ваучер са за сметка на притежателя на билета.

3.3. Лицата, закупили билети от каси на Изи Пей в други населени места извън София, следва да изпратят запитване до sales@operasofia.bg с прикачен сканиран билет и платежен документ за отменения спектакъл, като в рамките на 2 работни дни ОПЕРАТА издава и изпраща ваучер за същата стойност на посочения от лицето начин и адрес.

3.4. За хипотези извън посочените по-горе, засегнатите лица могат да изпращат своите запитвания на sales@operasofia.bg.

(2) Билетът се презаверява, само ако има налични свободни места за съответния спектакъл, като лицето няма право да претендира същото място, което е било закупено с билета, който се презаверява.

(3) В хипотезата на презаверяване на билет при условията на ал. 1, ако цената на билета за новоизбрания спектакъл е:

1.по-ниска от цената на билета на несъстоялия се, отменения или прекъснатия спектакъл, ОПЕРАТА не дължи връщане на разликата.

2.по-висока от цената на билета на несъстоялия се, отменения или прекъснатия спектакъл, лицето следва да заплати разликата между цените.

 1. Притежател на билет не може да претендира възстановяване на каквито и да е вреди и/или пропуснати ползи, направени във връзка с несъстоял се, отменен или прекъснат независимо поради какви причини спектакъл (като например транспортни разходи, нощувки, храна, напитки и др.).
 2. Притежател на билет не може да претендира възстановяване стойността на билет, в случаите, когато обявен артист от спектакъл не вземе участие в него, на основание твърдения, че билетът е закупен именно заради участието на конкретния артист.
 3. ОПЕРАТА не носи отговорност, когато спектакъл, в който тя участва независимо по какъв начин, но е организиран от трети лица, не се е състоял, бил е отменен или прекъснат по причина, за която отговарят организаторите му или трети лица. В този случай притежателят на билет следва да се обърне към съответния организатор.
 4. Ако едно лице е възпрепятствано да използва закупения от него билет и/или се откаже да присъства на спектакъл, то този билет може да се презавери, само ако се доплати 50 % от стойността на мястото за новоизбрания спектакъл. Сумата не може да е по-малка от минималната ценова категория към съответния спектакъл с намалението от 50 %. Срокът за презаверяване на билетите е до края на работния ден на билетната каса на деня, предхождащ деня на спектакъла, за който е закупен билетът.

ІІІ. ОСТЪПКИ ЗА БИЛЕТИ

 1. ОПЕРАТА определя цените на билетите за спектаклите от програмата си, за които цени всяко лице може да се информира на каса на ОПЕРАТА, на сайта ни www.operasofia.bg, от упълномощени от ОПЕРАТА разпространителски мрежи и оторизираните дистрибутори. Всички цени на билетите са в български лева.
 2. (1) ОПЕРАТА предоставя отстъпки на определени категории лица и при определени условия, както следва:
 3. ученици, студенти, пенсионери и инвалиди ползват 20 % отстъпка от редовната цена на билета.
 4. при групови посещения от 10 и над 10 човека се ползва 20 % отстъпка от редовната цена на билетите на спектакъл.
 5. корпоративни клиенти ползват отстъпка от редовната цена на билета съгласно допълнително споразумение с ОПЕРАТА.
 6. за абонаментни цикли отстъпките са съобразно посочените за всеки цикъл условия.
 7. децата от 6 (шест) до 10 (десет) годишна възраст ползват 50 % отстъпка от редовната цена на билета за спектакли за възрастни.
 8. други отстъпки, определени от ОПЕРАТА.
 9. Горепосочените отстъпки не се прилагат за:
 10. най-ниската ценова категория на съответния спектакъл
 11. за премиери, открити сцени, детски спектакли на голяма сцена, Новогодишни концерти и гостуващи спектакли.
 12. билети, закупени онлайн от сайта на ОПЕРАТА, чрез упълномощени от ОПЕРАТА разпространителски мрежи и оторизираните дистрибутори.
 13. Не се прилага комбинирането на отстъпки на различни основания. Ако едно лице отговаря на няколко условия за ползване на отстъпка от цената на билета, то следва да посочи на кое основание ще ползва отстъпка.
 14. Лицето, което желае да ползва отстъпка от цената на билета, удостоверява правото си да я получи със съответния документ пред служител на касата на Операта при покупката му.
 15. Лицето, което е закупило билет с отстъпка, няма право да го продава, заменя или дарява на друго лице, освен ако това друго лице не отговаря на условията за ползване на същата отстъпка. В случай че това лице няма право да ползва отстъпка от цената на билета, то няма да бъде допуснато до спектакъла в залата/сцената, за който билетът се отнася, освен ако не доплати разликата с цената на билет без намаление. В този случай билетът с отстъпка се анулира и се издава нов билет без намаление.
 16. Служителите на ОПЕРАТА имат право да изискат представянето на документ, удостоверяващ ползването на отстъпка, както на касата на ОПЕРАТА, така и непосредствено преди притежателят на билет да бъде допуснат в залата/сцената.

ІV. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

 1. В сградата на ОПЕРАТА, както и на други места, където се поставят спектаклите на ОПЕРАТА, не се разрешава:
 2. внасянето отвън на храни и/или напитки, включително консумирането им. Храни и напитки се предлагат за консумиране във входното и партерното фоайе по време на антракта.
 3. консумирането на алкохолни напитки от лица, ненавършили 18 години.
 4. пушенето под каквато и да е форма и с каквито и да е средства (включително, но не само чрез лули, електронни цигари и др.).
 5. внасянето и употребата на наркотични и/или упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества.
 6. внасянето и употребата на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия и др. опасни средства;
 7. ползване на мобилен телефон, говорене, вдигане на шум, тичане, катерене, скачане, блъскане и всякакви други невъзпитани, непристойни и/или неприемливи действия, които създават или могат да създадат неудобство, суматоха и др., както на останалите посетители/зрители, така и на артистите на сцената;
 8. фотографиране, възпроизвеждане чрез аудио и/или аудио-визуално записване, предаване на живо и/или препредаване на спектакъла изцяло или на негови части, с каквито и да било технически средства, както и нарушаването на авторски и/или сродни права по какъвто и да е начин;
 9. изхвърляне на отпадъци не в предназначените за това места;
 10. достъп на лица във видимо нетрезво, превъзбудено или агресивно състояние, както и лица под влияние на наркотични и/или упойващи вещества.
 11. достъп на лица с облекло, несъответстващо на престижа на ОПЕРАТА като къси панталони, анцузи и спортни екипи, джапанки и всякакъв друг вид неподходящо облекло. При посещение на спектакъл на ОПЕРАТА препоръчителното облекло е официален или елегантен стил.
 12. оставянето без надзор на малолетни лица;
 13. увреждане на лица и/или имуществото;
 14. влизане в помещения, които са затворени за външни лица;
 15. надписването или поставянето на обяви, плакати и други информационни материали в и върху сградата на ОПЕРАТА;
 16. демонстрирането на символика, насочена към подбуждане на расова, етническа, национална, религиозна омраза, дискриминация въз основа на защитени от закона признаци или по друг начин засягаща честа, достойнството или доброто име на отделни или групи лица и др.
 17. всички други действия, посочени от ОПЕРАТА.
 18. Продължителността на посещението на зрителите в сградата на ОПЕРАТА, както и на други места, където се поставят спектаклите на ОПЕРАТА, се определя от продължителността на спектакъла. Веднага след края на спектакъла всички зрители са длъжни да напуснат залата на ОПЕРАТА или съответното друго място, където се поставя спектакъл на ОПЕРАТА, дори да притежават билет за непосредствено следващ спектакъл в същата зала или съответното друго място.
 19. Лицата, които не спазват посочените правила ще бъдат помолени незабавно да напуснат сградата или другите места, където се поставят спектаклите на ОПЕРАТА, независимо дали са закупили билет и/или спектакълът е започнал. В случай че откажат да напуснат доброволно, тези лица ще бъдат отстранени принудително от охраната на ОПЕРАТА и/или от уведомените полицейски служители. В този случай ОПЕРАТА не дължи нито възстановяване на цената на закупен билет, ако има такъв, нито каквото и да е друго обезщетение.
 20. ДОСТЪП НА ДЕЦА
 21. При избор на спектакъл лицата следва да се съобразят с часа и законовите ограничения за придружаване на лица под 18-годишна възраст.
 22. (1) Не се допускат деца под 6-годишна възраст до вечерни спектакли.

(2) Не се допускат до спектакли, за които има изрично възрастово ограничение извън посоченото в ал. 1, деца под допустимата възраст.

(3) ОПЕРАТА организира спектакли за деца от 0 до 3 г. и за деца над 3 годишна възраст.  

 1. (1) В изпълнение на нормативните разпоредби на Закона за закрила на детето и подзаконовите актове по приложението му, в ОПЕРАТА не се допускат:
 2. деца, ненавършили 14 години след 20:00 часа, които не са придружени от родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете;
 3. деца, навършили 14 години, но ненавършили 18 години след 22:00 часа, които не са придружени от родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете.

(2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(3) Родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете, както и пълнолетно дееспособно лице, което придружава дете в предходната точка, заплащат отделен билет за спектакъла от този на детето.

 1. ОПЕРАТА има право да откаже достъп на лица до спектакъл, които не отговарят на посочените по-горе условия/изисквания, като в този случай тя не дължи нито възстановяване стойността на билета, нито каквото и да е друго обезщетение.

VІ. ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 1. (1) С цел осигуряване на достъпност и благоприятни условия ОПЕРАТА е пригодила към основния си вход и Голямата зала рампи за използването на колички или други съоръжения за придвижване на хора с увреждания, като Голямата залата разполага с ложа за хора в инвалидни колички на първи балкон.

(2) ОПЕРАТА разполага с достъпна тоалетна, която е оборудвана за нуждите на хората с увреждания.

 1. Хората с увреждания и/или техните придружители могат да се обърнат за съдействие при нужда към салонния персонал.

VІІ. ДОСТЪП НА ЖИВОТНИ

 1. (1) Животни в сградата и по време на спектаклите на ОПЕРАТА не се допускат с изключение на кучета-водачи, придружаващи хора с увреждания. Служителите имат право да изискат документ – паспорт, карта, сертификат или др., удостоверяващ статута на кучето като водач.

(2) Преди покупката на билет лицето уведомява ОПЕРАТА, че ще бъде придружено от куче-водач с цел избор на най-подходящото място в зрителната зала. Билет за куче-водач не се заплаща.

VІІІ. ГАРДЕРОБ

 1. ОПЕРАТА разполага с гардероб, на който зрителите могат да оставят безплатно връхни дрехи, включително аксесоари (шапки, шалове, чадъри и др.) и/или багаж като ще получат номер за дрехите/багажа.
 2. Не се допуска съхраняването в гардероба на големи куфари, сакове, раници, предмети, багаж и др. с размери по-големи от 40 см. х 20 см. х 25 см. и тегло повече от 10 кг., с оглед осигуряване пълната безопасност на всички лица.
 3. ОПЕРАТА не поема отговорност за загуба и/или повреда на вещи, оставени в гардероба. Ако зрител е загубил номера за гардероба, дрехите/багажите ще бъдат предадени, само ако са посочени правдоподобни причини и се приеме, че той е техният получател.
 4. При загубен номер се заплаща стойността му в размер на 20.00 (двадесет) лева.

ІХ. ПАРКИНГ

 1. ОПЕРАТА не осигурява паркинг за превозни средства.

Х. ОХРАНА

 1. ОПЕРАТА следи за реда чрез 24-часово видеонаблюдение и постоянна физическа охрана. Охранителите носят служебна идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.
 2. Охраната на ОПЕРАТА:
 3. осигурява спазването на установения от ОПЕРАТА пропускателен режим за влизане и излизане от сградата и залите, вътрешния ред, и настоящите ОУ;
 4. извършва проверка на документи за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите в ОПЕРАТА;
 5. извършва проверка на багажа, включително чрез ръчен металотърсач и метал-детекторна рамка, на моторни превозни средства и/или товара им, както и на съпроводителните им документи;
 6. извършва видеонаблюдение;
 7. извършва мониторен контрол;
 8. извършва проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закона вещества чрез технически средства;
 9. извършва други действия съгласно действащото законодателство.
 10. Проверките по предходната точка се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.
 11. Лицата, които забележат необичайно поведение, оставен без надзор багаж, проблеми по време на спектакъл и др., следва да информират незабавно салонния инспектор или охраната. 
 12. ОПЕРАТА се ангажира персоналът й да се отнася към всички с достойнство и уважение и очаква същото от посетителите. ОПЕРАТА възприема подход за нулева толерантност в отговор на всеки, който взаимодейства с нейния персонал или лица от публиката по агресивен и/или заплашителен начин и в противоречие с правилата за поведение от настоящите ОУ.
 13. В случай че спектакълът не се провежда в сградата на ОПЕРАТА, лицата следва да се запознаят с вътрешния правилник за реда в съответната сграда или място, където се поставя спектакъл на ОПЕРАТА и др. приложими вътрешни актове.

ХІ. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО САЙТА WWW.OPERASOFIA.BG:

55.Сайтът www.operasofia.bg е виртуален информационен ресурс, създаден съобразно нормативната уредба в България.

 1. Сайтът на ОПЕРАТА е общодостъпен. На него се предлагат услуги, за които се изисква регистрация. За ползването на определени услуги могат да бъдат поставяни и допълнителни условия, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.
 2. Потребителите се задължават да използват верни и актуални данни при регистрацията си. В случай че се установи, че потребителят използва неверни данни, ОПЕРАТА може да заличи регистрацията.
 3. При регистрацията си всеки потребител заявява своето собствено и фамилно име, e-mail и парола, с които ще ползва услугите на сайта, за които се изисква регистрация. В случай че e-mail-ът вече е регистриран, ще бъде указано да се посочи друг e-mail. При успешна регистрация потребителят получава потвърждение на e-mail-а си, че може да се идентифицира на сайта с потребителското си име и парола.
 4. Чрез маркиране на чек бокс (check box) пред текста "Запознах се и приемам настоящите ОУ, включително инструкциите за закупуване на онлайн билети“ и натискане на съответния виртуален бутон, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите ОУ, приема ги и се задължава да ги спазва. 
 5. Потребителят се задължава да не предоставя на трети лица данните си от регистрацията в сайта. ОПЕРАТА не носи отговорност за настъпили вреди за потребителя в резултат на неправомерно използване на данните му за регистрация в сайта от трети лица.
 6. Услугите и начинът на визуализация на сайта www.operasofia.bg са динамични и могат да бъдат допълвани и променяни по всяко време с цел усъвършенстване и удобство или вследствие на изменение на приложимото законодателство за тяхното предоставяне.
 7. Лицата следва да ползват услугите на сайта www.operasofia.bg при спазване на настоящите ОУ, включително инструкциите за закупуване на онлайн билети, евентуалните допълнителни указания/съобщения от ОПЕРАТА, и законодателството на Република България.
 8. ОПЕРАТА не отговаря за наличието на интернет свързаност и за качеството на връзката с интернет на своите потребители на сайта www.operasofia.bg, нито за това дали сайтът и системата за продажба на билети са достъпни и функциониращи във всеки един момент.
 9. ОПЕРАТА не носи отговорност за проблеми при предоставяне на услугите, възникнали поради неподходящо или неизправно оборудване и софтуер на лицата, достъпващи сайта www.operasofia.bg.

65.ОПЕРАТА не отговаря за изпълнението на платежните операции във връзка със закупуването от сайта www.operasofia.bg на електронни билети от потребителите и сигурността на плащанията в интернет, нито за каквито и да е вреди на лицата във връзка или с произтичащи от заплащането на електронните билети онлайн, чрез доставчика на платежни услуги, тъй като тези услуги се извършват от доставчиците на платежни услуги и доставчици на технически услуги, различни от тези на ОПЕРАТА.

 1. Достъпът на определени лица до www.operasofia.bg може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на ОПЕРАТА или на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.
 2. ОПЕРАТА има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели, или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с ОПЕРАТА.
 3. ОПЕРАТА не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез сайта на ОПЕРАТА от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.
 4. Забранено е разпространението на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание.
 5. На сайта може да има препратки към други интернет-сайтове, както и рекламни банери, карета и др. с търговска цел.
 6. Предоставянето на определени услуги от сайта може да бъде преустановено, за което потребителите на сайта ще бъдат уведомени чрез нарочно съобщение в сайта. Регистрацията на потребители и предоставяните услуги се прекратяват автоматично при преустановяване поддръжката на сайта.
 7. Лицата нямат право на отказ от закупените по електронен път през сайта на ОПЕРАТА билети, тъй като съгласно действащото законодателство правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилага по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности.

ХІІ. РАЗНИ

 1. За всички неуредени от тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

 1. В случаите когато спектакъл се предава по телевизията и/или по електронен път, е възможно зрителите на спектакъла да бъдат заснемани в общи кадри с всички технически средства, като направените по време или във връзка със събитието записи могат да бъдат използвани безвъзмездно без ограничение по време и място, за което зрителите се считат за съгласни с приемането на настоящите ОУ.
 2. Обработването на лични данни във връзка с осъществяването на дейността на ОПЕРАТА е изцяло в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Повече информация за политиките за поверителност и сигурност на ОПЕРАТА може да бъде намерена тук:
Виж тук!: https://www.operasofia.bg/privacy-policy
Виж тук!: https://www.operasofia.bg/component/k2/item/6747.

 

 1. При наличие на спор между ОПЕРАТА и зрител/посетител/потребител, страните ще положат всички необходими и разумни усилия и действия за разрешаването му чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване пред компетентния орган.

---------------------------------------------------------------------------

Общи условия за използване на промо код за отстъпка в приложението на LIDL+

 1. Всеки потребител получава промоционален код. При избиране на заглавие от програмата на Софийската опера, потребителят въвежда промо кода и отстъпката се генерира автоматично преди заплащане на билетите.
 2. Отстъпката от промо кода, получен в приложението на LIDL+ не може да се комбинира с други отстъпки или кампании.
 3. Отстъпката е валидна само при закупуване на билети през официалния сайт на Софийската опера.
 4. Валидността на промо кода е 1 месец (30 календарни дни) от датата на получаването му, освен ако Операта в нарочено съобщение не е обявила друг период на валидност.
 5. Преди закупуване на билети за спектакли на Софийската опера, клиентът трябва да се запознае с Общите условия за закупуване на билети. Повече информация, можете да откриете тук: https://www.operasofia.bg/terms-and-conditions

 

Общи условия за закупуване и използване на ваучери и карти за подарък на Софийската опера и балет:

 1. Всеки зрител може да закупи карта за подарък от Билетната каса на ОПЕРАТА или ваучер на желана стойност от сайта на ОПЕРАТА.
 2. Валидността на издадения ваучер/карта е 6 месеца от датата на издаването му.
 3. Ваучерът/картата могат да бъдат използвани на Билетната каса и официалния сайт на ОПЕРАТА.
 4. Ваучерът може да бъде използван единствено срещу билет за спектакъл по избор от програмата на ОПЕРАТА. Настоящата точка се прилага и в случаите по т. 21, ал. 1 от ОУ, изр. трето, както и при закупуване на ваучери за подарък, освен ако ОПЕРАТА не е указала друго в нарочно съобщение.
 5. Ваучер не може да бъде заменен за неговата левова равностойност като стойността на ваучера не може да бъде по-малка от стойността на вече закупения билет. В случай, че лицето желае билет на по-висока стойност, ОПЕРАТА издава такъв след доплащане на съответната по-висока стойност.