Тенорът Румен Дойков - едно чудо на човешката природа
30 апр 2021в-к. "Земя"

Тенорът Румен Дойков - едно чудо на човешката природа

По случай 70-тата годиш­нина на Румен Дой­ков на 7 май от 19.00 часа в Софийс­ката опера и балет ще има пред­с­тавяне на издадения по случая диск с изпъл­нения на певеца и кон­церт в който учас­т­ват нас­тоящите тенори на Софийс­ката опера — Кос­тадин Анд­реев, Мар­тин Илиев, Даниел Ост­рецов, Даниел Дамянов, Хрисимир Дамянов, а на рояла ще бъде Йоланта Смолянова.След официал­ното пред­с­тавяне дис­кът с италиан­ски кан­цонети записани през 1983 г. за Бал­кан­тон с ман­долинен оркес­тър под дириген­т­с­т­вото на Борис Хин­чев. Записани са двадесет и пет от най-известните италиан­ски кан­цонети сред които „О, sole mio“, „Marechiare“, „Maria, Mari“, „Santa Lucia“.

Певецът гас­т­ролира с голям успех в раз­лични страни на Европа, в САЩ и Южна Америка самос­тоятелно и като солист на Национал­ната опера. Изпъл­нява почти всичко от лирико-драматичния репер­тоар — над 50 цен­т­рални тенорови пар­тии: Отело, Радамес, Полион, Ман­рико, Калаф, Каварадоси, Едгардо, Дон Алваро, Хер­цога, Алф­ред, Енцо.През периода 19881992 е солист на Бел­г­рад­с­ката опера. Именно в Бел­г­рад е и неговият дебют в ролята на Радамес от операта „Аида“, имаща съд­боносно влияние в неговия твор­чески път. През 1995 г. учас­тва в мегас­пек­такли „Аида“ на отк­рито в Сао Пауло, Бразилия, а по-късно отново в „Аида“ — Опера на площада — в София.През 1995 г. пос­тига своеоб­разен рекорд в Холан­дия, където учас­тва в 43 спек­такъла на операта „Аида“ за 46 дни — пос­тижение, дос­тойно за рекор­дите на Гинес и рекорд, ненад­минат досега. Впечат­ляващо е учас­тието му досега в „Аида“ над 211 спек­такъла. От всички над 1200 спек­такъла най-много са на „Аида“, сред които са и мегас­пек­так­лите в Бразилия и в Холан­дия. Ето някои от отзивите на музикал­ните критици за него по повод учас­тията му в САЩ и Холандия:„Тенорът Румен Дой­ков — какъв глас?! Едно чудо на човеш­ката природа — стабил­ност на вокала, красота и богат­с­тво на тем­бъра, един маг­нетизъм, който те кара да затаиш дъх от пър­вия до пос­лед­ния миг на неговата поява на сцената…“ — Вим Стопелен­бург, „Мепелер Курант“, 16.10.1995

https://zemia-news.bg/