Sofia Opera and Ballet - Season 2017 / 2018

Calendar

Sofia Opera and Ballet - Season 2018 / 2019

September 2018 - pre-season performances

11
Sep
Tuesday
19:00
DAN HAYA in the role of Zorba, ALESANDRO MAKARIO in the role of John
Cast: Marta Petkova, Nikola Hadzhitanev, Marina Marinova
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
12
Sep
Wednesday
19:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Vladi Mihaylov, Niki Sotirov, Nikolay Pavlov, Elena Stoyanova, Denitsa Shopova, Radoslav Vladimirov, Zhivko Simeonov, Georgi Dzhanov, Marina Dragomiretskaja, Sandra Petrova, Plamen Granjan
Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
13
Sep
Thursday
19:00
Cast: Vesela Delcheva, Edelina Kaneva, Vladi Mihaylov, Alexander Georgiev, Simeon Vladov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Yoanna Kuleva, Tsvetelina Kotseva, Plamen Granjan
Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
14
Sep
Friday
19:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Orlin Goranov, Niki Sotirov, Nikolay Pavlov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Radoslav Vladimirov, Zhivko Simeonov, Georgi Dzhanov, Marina Dragomiretskaja, Sandra Petrova, Plamen Grankan
Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
15
Sep
Saturday
19:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Orlin Goranov, Niki Sotirov, Nikolay Pavlov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Yoanna Kuleva, Tsvetelina Kotseva, Plamen Grankan
Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
16
Sep
Sunday
11:00
Cast: Vesela Delcheva, Edelina Kaneva, Kiril Ivanov, Niki Sotirov, Simeon Vladov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Radoslav Vladimirov, Zhivko Simeonov, Georgi Dzhanov, Boryana Yordanova, Tsvetelina Kotseva, Plamen Granjan
Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Sep
Sunday
19:00
Cast: Vesela Delcheva, Lucy Kozareva, Orlin Goranov, Alexander Georgiev, Nikolay Pavlov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Marina Dragomiretskaja, Sandra Petrova, Plamen Grankan
Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
18
Sep
Tuesday
19:00
Cast: Vesela Delcheva, Edelina Kaneva, Orlin Goranov, Niki Sotirov, Simeon Vladov, Yanitsa Maslinkova, Denitsa Shopova, Denko Prodanov, Boyan Arsov, Georgi Dzhanov, Yoanna Kuleva, Tsvetelina Kotseva, Plamen Granjan
Conductor SVETOSLAV LAZAROV
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
29
Sep
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

October 2018

5
Oct
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
7
Oct
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
12
Oct
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
14
Oct
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
27
Oct
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
28
Oct
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

November 2018

3
Nov
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
4
Nov
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
10
Nov
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Duration - 3:15
Interlude - 1
12
Nov
Monday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
17
Nov
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
18
Nov
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
20
Nov
Tuesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
21
Nov
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
22
Nov
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
24
Nov
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
25
Nov
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
30
Nov
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets

December 2018

1
Dec
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
2
Dec
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
5
Dec
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
6
Dec
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
7
Dec
Friday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
8
Dec
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Saturday
19:00
9
Dec
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
11
Dec
Tuesday
14:00
Dec
Tuesday
19:00
12
Dec
Wednesday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
13
Dec
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
15
Dec
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
16
Dec
Sunday
16:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Sunday
19:00
Stage: NDK - hall N1
18
Dec
Tuesday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
20
Dec
Thursday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
22
Dec
Saturday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
23
Dec
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
26
Dec
Wednesday
11:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
Dec
Wednesday
17:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
Buy tickets
30
Dec
Sunday
19:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.
31
Dec
Monday
18:00
Stage: Big stage Entrance: 1 Vrabcha Str.

Новини и събития